Сотрудничество с ЕБРР

Image

Сотрудничество с ЕБРР

АО «Aqtobe su-energy group» envisages to obtain financing for the following investment programme (the “Project”): (i) construction of a new waste water treatment plant with the  capacity of 500,000 population equivalent, including modernisation of a sewage pumping station; and (ii) construction of sludge treatment facilities, including anaerobic digestion unit and facility to produce heat and electricity from biogas generated by the anaerobic digestion.

The Project will be implemented in line with the national and EU standards for urban wastewater treatment, EU requirements for sewage sludge management, EU BAT and EU taxonomy requirements for such facilities. Once implemented, the project will also lead to a reduced level of odour.

The following documents are available in English, Kazakh and Russian for this project:

1. Environmental and Social Impact Assessment (“ESIA”), including Environmental and Social Management Plan (“ESMP”);

2. Non-Technical Summary (“NTS”);

3. Stakeholder Engagement Plan (“SEP”);

4. Environmental and Social Action Plan (“ESAP”).


АО «Aqtobe su-energy group» планирует получить финансирование для следующей инвестиционной программы (“Проект”): (i) строительство новой станции очистки сточных вод мощностью 500 000 эквивалента населения, включая модернизацию канализационной насосной станции; и (ii) строительство установок по обработке осадка, включая установку анаэробного сбраживания и установку для производства тепла и электроэнергии из биогаза, полученного в результате анаэробного сбраживания.

Проект будет реализован в соответствии с национальными стандартами и стандартами ЕС по очистке городских сточных вод, требованиями ЕС по обращению с осадком сточных вод, требованиями ЕС по НДТ и таксономии ЕС для таких объектов. После реализации проект также приведет к снижению уровня неприятного запаха. 

По данному проекту доступны следующие документы на английском, казахском и русском языках:

1. Оценка воздействия на окружающую и социальную среду (“ОВОСС”), включая План экологического и социального управления (“ПЭСУ”);

2. Нетехническое резюме (“НТР”);

3. План взаимодействия с заинтересованными сторонами (“ПВЗС”);

4. План экологических и социальных мероприятий (“ПЭСМ”).


«Aqtobe su-energy group» АҚ (i) кәріздік сорғы станциясын жаңартуды қоса алғанда, қуаттылығы 500 000 адам баламасы болатын жаңа ағынды суларды тазарту қондырғысын салу; және (іі) анаэробты қорыту қондырғысын және анаэробты өңдеуден алынған биогаздан жылу мен электр энергиясын өндіруге арналған қондырғыны қоса алғанда, тұнбаны тазарту қондырғыларын салу инвестициялық бағдарламасына («Жоба») қаржыландыруды алуды жоспарлап отыр. 

Жоба қалалық ағынды суларды тазарту бойынша ұлттық және ЕО стандарттарына, ағынды суларды басқару бойынша ЕО талаптарына, Үздік қолжетімді технологияларға (ҮҚТ) қатысты  ЕО талаптарына және осындай нысандарға арналған ЕО таксономиясына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Жоба іске асырылғаннан кейін жаман иіс деңгейінің төмендеуіне де әкеледі.

Аталған жоба бойынша келесі құжаттар ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді:

1. Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалауды  қоса алғанда («ҚОӘСӘБ») Экологиялық және әлеуметтік басқару Жоспары («ЭӘБЖ»);

2. Техникалық емес түйіндеме («ТЕТ»);

3. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары («МТӨІЖ»);

4. Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар жоспары («ЭӘІЖ»)